»
ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
Scholarships Available
 
  สมัครขอรับทุนการศึกษา
Scholarships
ไม่มีการเปิดรับทุนการศึกษา
no scholarships

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครขอรับทุนกับทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับผู้เคยลงทะเบียนสมัครขอรับทุนแล้ว


  เลขประจำตัวประชาชน*     
  รหัสผู้สมัคร*
หากจำรหัสผู้สมัครไม่ได้ กรุณาลงทะเบียนสมัครใหม่
Log In

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


  อีเมลล์บุคลากร*     
  รหัสผ่าน*
 
Log In