สมัครงาน
Apply Jobs
   

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . Instructor, English Department, School of Humanities and Tourism Management
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติงานสอน และการประเมินผลรายวิชา ประเมินงานสอน และภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในฐานะอาจารย์ประจำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais or Native English speaker who fluent in Thai or experience teaching Thai student is an advantage.
- Master's Degree in English, English Translation and Interpretation, English Literature and Comparative Literature, Teaching English as a Foreign Language, Linguistics or a related field. A PhD is an advantage.
- At least 1 - 2 years experiences in teaching English structure or English for career preferred.
- Excellent in communication and teaching English for Thai students.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . Instructor, Artificial Intelligence Engineering and Data Science Program, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Ph.D. or Master's degree in Engineering, Science or related field
2. Experience and expertise in the AI, Machine Learning or Data Science industries.
3. Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
4. Experience in teaching or training is advantage.
5. Able to produce research and creative works according to qualification criteria

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . Instructor, Multimedia and Entertainment Engineering Department, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or Master's degree in Engineering, Computer Engineering, Computer Science or related field
- Working experience in Interactive Media, Computer Graphics or Events or any related industries
- Having skills and knowledge in the field of modern technologies such as IoT , AR , VR , uController , AI , Stereo camera , IR camera or Modern Tools in creative work or multimedia work
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . Instructor, School of Accounting
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ดูและและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or PhD in Accountancy or Business Administration with accounting concentration. (Either)
- At least 3 years experience on teaching or working in related Accounting field.
- Experiences in internal audit or accounting audit will be an advantage
- Having a license of Certified Public Accountant (CPA) or Tax Auditor (TA) will be an advantage
- Fluent in English.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . Sales and Marketing Support Officer, School Network Development Office
รายละเอียด : 
Detail
หน้าที่หลัก
1. ประจำสำนักงานปฏิบัติงานธุรการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานงานธุรการอาคาร CCDA กับคณะนิเทศศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอก
3. ให้ข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการชั้น 1 , 2 และ ชั้น 3 ตลอดจนโรงถ่ายแก่นักศึกษาที่มาใช้งาน
4. ดูแลจัดการข้อมูลของภาควิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ด้านการเรียนการสอน
6. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการต่างๆ ของภาควิชา

งานที่ต้องปฏิบัติ
1. ดูแลความเรียบร้อยของ Faculty Office ประจำเคาน์เตอร์ด้านหน้าของสำนักงานชั้น 3
2. ประสานงานภาควิชาและคณะนิเทศศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอก
3. ช่วยดูแลจัดระบบข้อมูลงานเอกสารของภาควิชา
4. จัดเก็บระบบรับ - ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการใช้อุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
6. จัดระบบเอกสารให้เป็นสัดส่วนครบถ้วน เรียบร้อย พร้อมดำเนินการตลอดเวลา
7. บริการนักศึกษาเมื่อต้องติดต่อคณาจารย์ประจำภาค และคณาจารย์พิเศษ
8. เข้าร่วมประชุม ช่วยเหลืองานต่างๆ ของภาควิชา ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Bachelor's degree in any field.
-Age not over 32 years.
-Good communication skills in Thai and English.
-Non-native English proficiency test results; TOEIC =785 and up, IELTS = 5.0 and up, TOEFL iBT = 72 and up.
-Good human relations with excellent communication skills and good at using positive language.
-Be a good listener.
-Enthusiastic and able to work in a team.
-Prepared to work on holidays when required.
-Work well under pressure.
-Good in MS Office and social media.
-Interested in learning about the products regularly.

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . บุคลากรประจำคอนแทคเซ็นเตอร์
รายละเอียด : 
Detail
ขึ้นตรงกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
Contact Center Officer
- Bachelor's degree in any field.
- Good communication skills both online and offline.
- Good English skills both oral and written.
- Good human relations with a positive attitude towards service.
- Be computer literate with good accurate typing skills.
- Can handle the point of communication. Pay attention to details and answer visitors' questions confidently.
- Able to manage information, be tactful and solve immediate problems.
- Work well under pressure and to handle pressure from service users well.
- A call center background and previous experience in the service profession are a plus.

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีทักษะการสื่อสารทั้ง online และ offline ที่ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และรักงานบริการ
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะการพิมพ์ที่ดี
6. สามารถจับประเด็นของการสื่อสาร ใส่ใจในรายละเอียด และตอบคำถาม ของผู้มาติดต่อสอบถามได้ดี
7. สามารถจัดการด้านข้อมูล มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถรับแรงกดดันจากผู้ใช้บริการได้ดี
9. ถ้ามีพื้นฐาน call center หรือมีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพบริการมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษวันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . ผู้ประสานงานคณะ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด : 
Detail
บริหารจัดการ ประสานงาน ดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรีบยร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
Academic Support Unit Officer, School of Entrepreneurship and Management
-Bachelor's degree in any field.
-At least 1 year work experience.
-Good communication and coordination skills.
-Good skills in English at an intermediate level.
-Friendly, work in a team, service mind and learn to have multitasking skills.
-Good in MS Office, and social media.

Responsibilities
-Provide academic and administrative supports to faculties, students and school activities.
-Coordinate with internal/external department, students, part-time lecturer and etc.
-Other assignments
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . International Admission Officer
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master degree in any fields.
-At least 3 years work experience related to office work, administrative and document work.
-Experience in service business or customer service will be advantage.
-Excellent in English (TOEIC score greater than or equal to 785/IELTS not lower than 5)
-High efficiency in administrative and document work.
-Good IT skills such as Microsoft office.วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . Instructor (Non-Thai Focused), Business English Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
Teaching and advising students and exchange student program.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in English, Applied Linguistics, Business Education, or related fields
- At least 3 years teaching experience
- Have international industry experience
- Perfect command of English
- Be a strong team player and culturally adept with a growth mindset
- Ability to work effectively and constructively with persons of diverse cultures

*We need Thai (1 position) and non-Thai (2 positions) nationals*
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . Instructor (Non-Thai Focused), International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Tourism, Hotel, Hospitality, or related fields
- Have extensive background and international experience in tourism-related industry
- Be a Strong team player and culturally adept with a growth mindset
teaching, training, or related work experience.

* We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . Instructor (Non-Thai Focused), Marketing Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D. or master’s degree in Marketing, Digital Marketing or Business Administration
- At least 2 years international industry experience in marketing-related position
- Native English speaker or Thais who excellent in English.
- Having experience for academic researching is advantage.
- Be a Strong team player and culturally adept with a growth mindset

* We need Thai (1 position) and non-Thai (1 position) nationals*
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . Instructor in Digital Media, School of Digital Media and Cinematic Arts
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D./Master ’s degree in Digital Media, Film, Animation, Comm Arts, or a relevant field
- At least 2 years of teaching or closely related professional experience in 2D Animation, 3D Animation, Visual Effects, New Media, Virtual Production preferred.
- Experienced researching skill.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
- Have a digital media portfolio that has been published or recognized nationally/internationally will be an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . Instructor in Films, School of Digital Media and Cinematic Arts
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Ph.D./Master ’s degree in Film, Film Production, or a relevant field
- At least a few years of teaching or closely related professional experience in Film Script Writing, Film Production Control (Pitching / Producing / Financing), Production, Post Production, Distribution are preferred.
- Experienced researching skill.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
- Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

15 . Instructor, Information Technology Program, School of Information Technology and Innovation
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Ph.D. or Master's degree or related field in Information Technology, Data Science
- At least 1 -3 years working experiences in Information Technology
- Having skills or experiences in Information Security, Data Science, Data Analytics will be an advantage
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching or training is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

16 . Instructor, Creative Content Production and Digital Experience Program, School of Communication Arts
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Master’s degree in Communication Arts as Digital Media Production or a field related
- At least 3 years of experience in digital media production and digital content creation or any related
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching is an advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

17 . Instructor, Broadcasting and Streaming Media Production Program, School of Communication Arts
รายละเอียด : 
Detail
1. ผลิต Online Course ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลิตองค์ความรู้สำคัญของวิชา COM112
3. Professional Coaching
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais Only
- Ph.D. or Master’s degree in Communication Arts as Media Production, Communication Technology or related fields.
- At least 2 years of experience working in digital media creation or management, marketing communication and/or streaming media.
- Specialize in media production, marketing communication, radio, television and media streaming skills.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Experience in teaching is advantage.
- Able to produce research and creative works according to qualification criteria.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

18 . Instructor, Digital Marketing Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติงานสอน และการประเมินผลรายวิชา ประเมินงานสอน และภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในฐานะอาจารย์ประจำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or PhD in Business Administration, Digital Marketing, Marketing, or related fields.
- At least 2 years’ work experience in marketing research and social media marketing including SEO, SEM, Google Analytics, Google AdWords, Google Analytics and Facebook Ads.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Having teaching or researching experience will be an advantage.
- Having certificate in Digital Marketing or Data Analytics is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

19 . Instructor, International Business Management Program, School of Business Administration
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Thais only
- Master’s or PhD in International Business Management, Global Business, International Trade or related field.
- 1 - 3 years of recent experiences in international business especially
- Ability to impart the skills to recognize, analyze, and develop solutions to managerial issues and provide insights and perspectives on international business, multinational corporations or domestic companies working internationally to students.
- Prior teaching experience preferred, but not required.
- Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
- Good positive interpersonal skills, and excellent communication skills in educating.
- Having a research experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login