เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
1 August 2017 - 31 July 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . ประกาศรับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอาวุโส (Senior OD Office)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาองค์กร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการให้บริการและงานติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. เคยมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
6. ไม่จำกัดเพศ
7. อายุไม่เกิน 39 ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 พ.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2561
29 November 2016 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login