เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
1 August 2017 - 31 July 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลงานสอน งานวิจัยวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณะและภาควิชา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงาน บริหารและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา
1.1 Film Producing
1.2 Film Production
1.3 Film Postproduction
1.4 หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
19 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561
19 February 2018 - 31 March 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบงานสอน งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของคณะดิจิทัลมีเดีย ตลอดจนให้คำแนะนำนักศึกษาในการผลิตผลงานและผลักดันให้สามารถแข่งขันได้ในวงกว้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา
1.1 Animation
1.2 Visual Effects
1.3 Audio Production/ Audio Engineering/ Music Production
1.4 Photography
1.5 หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือทำงานในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลอย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
19 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561
19 February 2018 - 31 March 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร (สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม) คณะนิเทศศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. วุฒิปริญญาโท สาขาสาขาอีเว้นท์ สาขาไมซ์(MICE) หรือสาขาทางนิเทศศาสตร์ เช่น สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารการตลาดหรือการโฆษณา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)
4. เคยมีผลงานทางวิชาการ(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) และผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์สอน และต้องไม่มีชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยอื่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี และมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
- การบริหารจัดการอีเว้นท์หรือไมซ์
- การออกแบบสร้างสรรค์อีเว้นท์หรือไมซ์
- การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ(announcer/presenter) หรือการนำเสนอผลงาน (pitching skill)
- การผลิตสื่อ (เขียนบท, ถ่ายภาพ, ตัดต่อ,ออกแบบกราฟิก, ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบอินโฟกราฟิก,ฯลฯ)
- การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
12 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561
12 February 2018 - 31 March 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ(หลักสูตรภาษาไทย) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานสอน งานวิจัย และดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจครอบครัว 1- 5 ปี
3. หากมีประสบการณ์งานสอนหรือการทำวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแก้ไขปัญหา
6. ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
15 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
15 January 2018 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานด้านวิชการของคณะวิชา พัฒนาการสอนและวัดผล การสอนที่รับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนช่วยสร้างหลักสูตรและบริหารหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท - เอก สาขา Music Production/ Audio Production
2. มีประสบการณ์งานสอนในสาขา หรือสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 - 3 ปี
3. หากมีผลงานทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
24 ก.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
24 July 2017 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (MBA / M.S. (Logistics Management)
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้หรือความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์ (IT in Logistics) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
23 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
23 May 2017 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการจัดการการโรงแรม,คหกรรมศาสตร์,Food Service Management
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีความรู้ความชำนาญด้านศิลปะการประกอบอาหารคาว/หวาน
5. มีผลงานวิชาการหรือตำราหรือหนังสือ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
22 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
22 March 2017 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . ประกาศรับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอาวุโส (Senior OD Office)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาองค์กร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการให้บริการและงานติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. เคยมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
6. ไม่จำกัดเพศ
7. อายุไม่เกิน 39 ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 พ.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2561
29 November 2016 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- อาจารย์ผู้ในสอนหลักสูตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียน การฝึกงาน และจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดสื่อดิจิทัลด้านนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดหรือโฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด SEO SEM Google Analytics Google AdWords Google Analytics Facebook Ads หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
16 พ.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2561
16 November 2016 - 28 February 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login