เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
1 August 2017 - 31 July 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
อาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก
2. เพศชาย
3. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ก.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
1 July 2017 - 8 December 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบงานสอนของคณะนิเทศศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 August 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานด้านวิชการของคณะวิชา พัฒนาการสอนและวัดผล การสอนที่รับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนช่วยสร้างหลักสูตรและบริหารหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท - เอก สาขา Music Production/ Audio Production
2. มีประสบการณ์งานสอนในสาขา หรือสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 - 3 ปี
3. หากมีผลงานทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
24 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
24 July 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบงานสอนของภาควิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
4. หากมีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีผลงานทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
12 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
12 July 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
การบริหารจัดการ Co-Working Space
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่น้อยกว่า 30ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 June 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . ประกาศรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ปริญญาตรี)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
จัดทำจดหมายรับรองความประพฤติ (Letter of Recommendation) ให้นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าที่ต้องการศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับรองแขกต่างประเทศทั่วไป
และปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานและเอกสาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
5. มีความอดทน ทุ่มเท เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำการปกติได้
7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
8. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 June 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลงาน BCE ที่เป็น Value Driver และเป็น Eco System ที่สำคัญของ BUSEM
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (MBA,DBA, Business-related/Entreprenueur
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
3. สามารถสื่อสารภาาาอังกฤษในระดับดีมาก
4. มีประสบการณ์ธุรกิจ Startup
5. มีประสบการณ์fด้านงานสอน
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
02 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
2 May 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำ แผนกรับสมัครนักศึกษานานาชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ภาระหน้าที่หลัก
- รับผิดชอบงานบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติทุกขั้นตอน
- รับผิดชอบงานจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ
- รับผิดชอบงานแนะแนว และการจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 -35 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน) ในะรดับดี
4. มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม MS Office
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสืื่อสารและประสานงาน (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
09 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
9 June 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
การบริหารจัดการ Co-Working Space
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
30 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
30 May 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานด้านพัฒนาสมรรถนะสากล ประจำศูนย์นานาชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
-ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของศูนย์นานาชาติต่าง ๆ
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
6. หากมสามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Social Media ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ยินดีร่วมงานกับบัณฑิตจบใหม่**
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
30 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
30 May 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำ ฝ่ายการคลัง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
1. ปฏิบัติงานตามที่ ผช.กค. มอบหมาย
2. ดูแลเอกสารเพื่อเสนอแฟ้มแก่ ผช.กค.
3. ปฏิบัติงานตามที่ ผอ.กค. มอบหมาย
4. ดูแลเอกสารเพื่อเสนอแฟ้มแก่ ผอ.กค.
5. เป็นคณะทำงานร่วมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของฝ่ายการคลัง เพื่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุด รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถขับดคลื่อนกลยึทะ์หน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมาย
6.ดูแลและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการคลังอย่างเป็นระบบ
7. ดูแลงานสารบัญของฝ่ายการคลัง
8. เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมฝ่ายการคลังและสายการคลัง
9. เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมร่วมระหว่างฝ่ายการคลังกับหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และจัดการงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
5. สามารถมช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นได้ได้ในระดับดี และใช้อุปกรณสำนักงานต่าง ๆ ได้
6. พร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับนโยบายและเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
*ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 มิ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 June 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (MBA / M.S. (Logistics Management)
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้หรือความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์ (IT in Logistics) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
23 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
23 May 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานและติดตามการได้งานทำของบัณฑิต แผนกแนะแนวและจัดหางาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประสานงานกับสถานประกอบการและดูแลรับผิดชอบในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน รวมทั้งการติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีประสบการด้านงานเอกสาร งานธุรการ การติดต่อประสานงาน
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
04 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
4 May 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

15 . ประกาศรับสมัครพยาบาล(ด้านจิตเวช และสุขภาพจิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
1.ให้คำปรึกษากรณีผู้ป่วยจิตเวช
2.จัดการผู้ป่วยจิตเวชที่แสดงอาการก้าวร้าวและประสานงานส่งต่อ
3.ฝึกอบรมบุคลากรกรณีพบผู้ป่วยจิตเวช
4.ให้การดูแลและประเมินอาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ(ยังไม่หมดอายุ)
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล(4เดือน) สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตรเวช
5. มีประสบการณ์ด้านจิตเวชและยาเสพติด
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีจิตบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีผลทดสอบ TOFEL, IELTS หรืออื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
26 April 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

16 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนวิชากเรียนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
-ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
-ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
-รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา
-สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเงินและการลงทุน
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร
-ดำเนินงานสอนและงานวิจัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยเป็นต้น
5. หามีใบอนุญาตทางการเงิน / งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Cooperative Skills)
7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
8. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่งานที่ประกาศรับสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
20 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
20 April 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

17 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
จัดเตรียมการเรียนการสอน จัดทำผลงานวิชาการ งานกลยุทธ์ของคณะ/ภาควิชา รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการธุรกิจไมซ์(MICE)
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีความรู้ความชำนาญพิเศษทางด้านการจัดการสินค้าและนิทรรศการ/งานอีเว้นท์
5. มีผลงานวิชาการ ตำรา หรือหนังสือ

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
29 March 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

18 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการจัดการการโรงแรม,คหกรรมศาสตร์,Food Service Management
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีความรู้ความชำนาญด้านศิลปะการประกอบอาหารคาว/หวาน
5. มีผลงานวิชาการหรือตำราหรือหนังสือ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
22 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
22 March 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

19 . ประกาศรับสมัครรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติจีน
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- จัดทำแผนกลยุทธ์ด้ายวิชาการทั้งแผนระยะสั้น (1 ปี) และแผนระยะยาว (5 ปี)
- บริหารงานวิชาการให้ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.
- แสวงหาโอกาสในการสร้างหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและสนองความต้องการของสังคม
- ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการแก่อาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทย-ต่างประเทศ (ทั้ง Full-time, Part-time และ Visiting Professors)
- ผลักดันการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติจีน และของมหาวิทยาลัย (จัดฐานข้อมูลและหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย)
- พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาหรือความสามารถในทางวิชาการให้สูงขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
2. จบการศกึษาปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติจีนหรือสาาขาสัมพันธ์
3. มีประสบกาณณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี
4. มีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยใน 5 ปีที่ผ่านมา
5. สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้นำสูง
7. มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
21 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
21 March 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

20 . ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานวิจัย สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการโครงการวิจัยและโครงการว่าจ้างที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท ทุกสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการทำงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office Spss เป็นต้น
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
14 มี.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
14 March 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

21 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
1.ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ประสานงานในรายวิชาที่สามารถบรรยายสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรายวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
2. ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งสามารถเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร่วมปรับปรุงหลักสูตร หรือสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับภาควิชา เพื่อให้สามาราถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันได้
4. ดูแลการส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าประกวดในรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินโดยได้รับรางวัลระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
6. ร่วมทำประกันคุณภาพการศึกษา
7. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการแก่สังคม
8. เป็นผู้นำในการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
5. ไม่จำกัดเพศ
6. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
1 November 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

22 . ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างประจำสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ประจำวิทยาเขตรังสิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบงานตรวจสอบและบำรุงรักษา และงานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมงานระบบประกอบอาคารภายในวิทยาเขตรังสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง / เครื่องกล / อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบเครื่องปรับอากาศ
2. เพศชาย
3. อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 February 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

23 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) (Full time Faculty : Business English)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ดำเนินการภารกิจด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และทิศทางของสาขาวิชา (Teaching Courses in Business English Department) และผลิตผลงานสร้างสรรค์/วิจัย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและนับคะแนนได้ตามเกณฑ์ สกอ. (Producing creative works(exhibitions) and research papers that are accredited by OHEC)
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ / ภาษาศาสตร์ /การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Master's Degree or Doctor of Philosophy in Linguistics/TESOL)
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
25 January 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

24 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลให้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของห้องปฏิบัติการฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Mac
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
25 January 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

25 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ภาควิชาการจัดการการโรงแรม)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน จัดทำผลงานด้านวิชาการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์กลยุทธ์(Event/รับรองแขก)
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม /การจัดการการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
3. มีประสบการณ์จากร้านอาหารแบบ “Fine Dining” หรือ โรงแรมระดับ 5 ดาว
4. อายุไม่เกิน 39 ปี
5. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
25 January 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

26 . ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์นานาชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่ระบุอายุ
4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
10 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
10 January 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

27 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)
6. หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*หากมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ หรือได้ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
14 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
14 December 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

28 . ประกาศรับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอาวุโส (Senior OD Office)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาองค์กร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการให้บริการและงานติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. เคยมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
6. ไม่จำกัดเพศ
7. อายุไม่เกิน 39 ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
29 November 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

29 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- อาจารย์ผู้ในสอนหลักสูตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียน การฝึกงาน และจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดสื่อดิจิทัลด้านนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดหรือโฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด SEO SEM Google Analytics Google AdWords Google Analytics Facebook Ads หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
16 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
16 November 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

30 . ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (งานภูมิทัศน์ประจำวิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยงานภูมิทัศน์, ภูมิสถาปัตย์ และพื้นที่พักผ่อนภายนอกอาคาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
- ดูแลความสะอาดภูมิทัศน์ภายในบริเวณรอบอาคาร
- ดูแลพื้นที่นั่งพักผ่อนบริเวณหลังอาคาร 5
- ดูแลบ่อนำ้ประดับบริเวณอาคาร 12 และบ่อน้ำพุหน้าอาคาร 9
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยผิวถนนจราจรประตู 1 ถึง อาคาร 9 ลานจอดรถ และโรงพักขยะ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
08 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
8 November 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

31 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (ภาควิชาวารสารศาสตร์)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
- การผลิตสื่อ(เขียนบท,ถ่ายภาพ,ตัดต่อ,ออกแบบกราฟิกส์,ออกแบบเว็บไซด์,อินโฟกราฟิกส์)
- การออกแบบกลยุทธ์การสิื่อสารออนไลน์ทั้งในด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี
- การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ(Announcer/Presenter) หรือการนำเสนอผลงาน(Pitching Skill)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic และ/หรือ Data Marketing)
3. มีประสบการณ์การทำงานในวงการอาชีพระดับแถวหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการพิจารณาค่าตอบแทน
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
5. มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
6. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 October 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

32 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (ภาควิชาสื่อสารตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
- การผลิตสื่อ(เขียนบท,ถ่ายภาพ,ตัดต่อ,ออกแบบกราฟิกส์,ออกแบบเว็บไซด์,อินโฟกราฟิกส์)
- การออกแบบกลยุทธ์การสิื่อสารออนไลน์ทั้งในด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี
- การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ(Announcer/Presenter) หรือการนำเสนอผลงาน(Pitching Skill)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic และ/หรือ Data Marketing)
3. มีประสบการณ์การทำงานในวงการอาชีพระดับแถวหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการพิจารณาค่าตอบแทน
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
5. มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
6. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 October 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

33 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตร International Broadcasting)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา Broadcasting หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
2. มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
- การผลิตสื่อ(เขียนบท,ถ่ายภาพ,ตัดต่อ,ออกแบบกราฟิกส์,ออกแบบเว็บไซด์,อินโฟกราฟิกส์)
- การออกแบบกลยุทธ์การสิื่อสารออนไลน์ทั้งในด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี
- การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ(Announcer/Presenter) หรือการนำเสนอผลงาน(Pitching Skill)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic และ/หรือ Data Marketing)
3. มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ หรือมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/องค์กร/บริษัทระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการพิจารณาค่าตอบแทน
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
5. มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
6. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 October 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

34 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือในสายงานด้านสาขาที่จบมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. อายุไม่เกิน 39 ปี
4. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
26 September 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

35 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ภาควิชาการจัดการการโรงแรม)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา ศิลปะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม / เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ การบริการ / อาหารและโภชนาการ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ถึง 5 ปี
3. มีความรู้ ความชำนาญด้านการจัดการการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และโภชนาการ
4. อายุไม่เกิน 39 ปี
5. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
19 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2560
19 September 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

36 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ภาควิชาภาพยนตร์)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาพยนตร์
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ด้านภาพยนตร์ศึกษา และด้านอำนวยการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2560
1 February 2017 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

37 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ / การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความชำนาญด้าน Entertainment Business
3. เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. ไม่จำกัดเพศ
6. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
29 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

38 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ / การสื่อสารการตลาดดิจิทัล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความชำนาญด้าน Digital Marketing Communications / Data Analytics
3. เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. ไม่จำกัดเพศ
6. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
29 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

39 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำสำนักกลยุทธ์การตลาด (ตำแหน่ง International Sale & Marketing Manager)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master Degree or higher in Marketing, Business Administration or other related fields
- At least 5 years relevant experiences
- Proficiency in both written and spoken English.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
26 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

40 . ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (งานบริการอาคารสถานที่ ประจำวิทยาเขตรังสิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 39 ปี
4. รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

41 . ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ สังกัดสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (งานช่างHardscape ประจำวิทยาเขตรังสิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เพศชาย
3. อายุไม่เกิน 39 ปี
4. มีความรู้ความชำนาญด้านงานช่าง
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

42 . ประกาศรับสมัครวิศวกรงานระบบไฟฟ้าประจำสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ประจำวิทยาเขตรังสิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 39 ปี
4. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี เกี่ยวกับงานบริหารจัดการวิศวกรรมประกอบอาคาร
5. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Ofiice ได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ส.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
25 August 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

43 . ประกาศรับสมัคร Web Designer (นักออกแบบเว็บไซต์) ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. สามารถออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้
5. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น WordPress เป็นต้น
6. มีความเข้าใจ HTML5 และ Bootstrap
7. มีความรู้ความชำนาญ เรื่อง HTML/CSS, JAVA Script, PHP, MySQL และ CMS
8. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
03 มี.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
3 March 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

44 . ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันต่างประเทศหรือภายในประเทศ (หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทุกวิชา) ที่ได้รับการรับรอง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพธุรกิจและด้านการบริหารหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากต่อบุคคลทุกประเภทและทุกระดับ
7. มีความอดทน ทุ่มเท เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
26 January 2016 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

45 . ประกาศรับสมัครนักสารสนเทศประจำสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการพัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพบรรณารักษ์ ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้และของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ สาขาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชานี้
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. หากมีประสบการณ์ด้านบรรณารักษ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย
7. มีทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยี
8. มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
9. มีประสบการณ์เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ
10. มีความรู้ด้านการทำวิจัย มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2560
25 November 2015 - 30 September 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login