สมัครงาน
Apply Jobs
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . Mandarin Chinese Instructor, Bangkok University Chinese International
รายละเอียด : 
Detail
- ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอน
- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
- ดูแลและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ และดำเนินการวิจัย หรือเขียนตำรา หรือบทความวิชาการ
- ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าด้านวิชาการและวิชาชีพ
- มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
- มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในระดับคณะและภาควิชา
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1 A Master’s degree or higher in Chinese Language, Business Chinese, Business Administration, Tourism Management, TESOL or a related field
2 Thais or Chinese Native speaker who fluent in Mandarin Chinese and good in Thai is an advantage.
3 At least 3 years teaching Mandarin Chinese experience or Chinese for career or closely related professional experience is preferred. (Have teaching experience at the university level is an advantage)
4 Those with "International Chinese Teacher Certificate" are preferred
5 Have demonstrated ability to effectively engage students of all levels
6 Being able to responsible writing an academic article will be an advantage.
7 High responsibility, Ability to work effectively and constructively with persons of diverse cultures.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . Instructor, Computer and Robotics Engineering Program, School of Engineering
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
Qualification

1. Ph.D. or Master's degree in Science, Engineering or related field with an established research in one of the subareas of AI, Machine Learning, Data Science or Automation System and Robotic which applied to the principle of AI / ML
2. Experience and expertise in the AI, Machine Learning or Data Science industries.
3. Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
4. Experience in teaching or training is advantage.
5. Able to produce research and creative works according to qualification criteria


Responsibilities

1. Teach assigned courses and be available to undergraduate students
2. Participated preparing course syllabus, course outlines and related instructional materials.
3. Advising students as Advisor.
4. To provide advice and support for student activities in department and faculty.
5. Establish a network and cooperation with agencies or partners on academic to Computer and Robotics Engineering Program.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . International Student Advisor
รายละเอียด : 
Detail
The International Student Advisor provides support to international students from their application to their enrollment, during their studies to departure and solves a variety of issues such as applications, courses registration, events organization and coordinators liaison.
He or she also serves as an Advisor for the International Student Club.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Master's degree in sociology, foreign languages, linguistics, administration or others is particularly relevant for this role.
2. At least a few years of professional experience in dealing with exchange students, international staff and students.
3. Excellent English language skills (Other languages ​​especially Chinese will be an advantage.)
4. Communication and teamwork skills
5. Basic computer and social media skills
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . Instructor, Airline Business Management Department,School of Humanities and Tourism Management (Full-Time)
รายละเอียด : 
Detail
1.ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ประสานงานในรายวิชาที่สามารถบรรยายสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรายวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
2. ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งสามารถเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร่วมปรับปรุงหลักสูตร หรือสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับภาควิชา เพื่อให้สามาราถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันได้
4. ดูแลการส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าประกวดในรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินโดยได้รับรางวัลระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
6. ร่วมทำประกันคุณภาพการศึกษา
7. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการแก่สังคม
8. เป็นผู้นำในการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Master's degree or PhD in Airline Business Management or any fields
2. At least 3 years teaching, training or working experiences in Airline Business.
3. Fluent in English Communication Skills (TOEIC ≥ 785)
4. Female/Male not over 40 years
5. Proficient in MS Word
6. Having research experience is advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . Instructor in Films, School of Digital Media and Cinematic (อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์)
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Ph.D./Master ’s degree in Film, Film Production, or a relevant field
-At least a few years of teaching or closely related professional experience in Film Script Writing, Film Production Control (Pitching / -Producing / Financing), Production, Post Production, Distribution are preferred.
-Experienced researching skill.
-Fluent in English (TOEIC more than 785)
-Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . Instructor, Marketing Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- PhD DBA or Master's in Marketing or related field.
- Excellence in teaching or related industry area is required.
- Native English speaker
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . Instructor, International Business Management Program
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master’s or PhD in International Business Management, Global Business, International Trade or related field.
-1 - 3 years of recent experiences in international business especially
-Ability to impart the skills to recognize, analyze, and develop solutions to managerial issues and provide insights and perspectives on international business, multinational corporations or domestic companies working internationally to students.
-Prior teaching experience preferred, but not required.
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Good positive interpersonal skills, and excellent communication skills in educating.
-Having a research experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . Instructor, Communication Arts Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Communication Arts or a related field. A Ph.D. is an advantage.
- 3 - 5 years experience in industry and/or teaching excellence in the area of Communication Arts.
- Demonstrated research program in Communication Arts (or related field) is an advantage.
- Native speakers or Asians national who proficiency in English (Thai language ability is a plus, but not required)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . บุคลากรประจำ แผนกการเงิน
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ-จ่ายเงินของแผนกการเงิน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมทางด้านการบัญชี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้มาติดต่อได้อย่างดี
มีความขยัน อดทน รอบคอบ และซื่อสัตย์
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรภาษาไทย (Instructor of Entrepreneurship and Management (Thai) Program)
รายละเอียด : 
Detail
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับนักศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Entrepreneur or Business-Related is required. PhD. or DBA is an advantage.
-3-5 years of Business owner or Entrepreneurship experience
-Having experience for teaching or academic researching
-Proficiency in English

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . Instructor, International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master's degree or higher in Hospitality and Tourism Management or related fields
- Minimum of 2 - 3 years in teaching, training, or related work experience.
- Native English speaker
- Food and beverage management experience is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . อาจารย์ประจำ คณะบัญชี (Instructor, School of Accounting)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การงานสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ (Instructor of Business Administration)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-DBA in Management or Business Administration
-At least 3 years professional experience in the field
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Ability to communicate effectively and work cooperatively with faculty, staff, and student.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login