สมัครงาน
Apply Jobs
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . Sales and Marketing
รายละเอียด : 
Detail
- วางแผนงานในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่าวไปให้รู้จักในวงกว้าง

- ติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยแก่โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั่วประเทศ คุณครูแนะแนว นักเรียน และผู้ปกครอง

- จัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแก่ผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม
- มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น และสามารทำงานเป็นทีมได้
- เชี่ยวชาญและชื่นชอบการใช้ Social Media เช่น Line, Facebook, Instagram และอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
- หากสามารถเดินทางและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . International Student Advisor
รายละเอียด : 
Detail
The International Student Advisor provides support to international students from their application to their enrollment, during their studies to departure and solves a variety of issues such as applications, courses registration, events organization and coordinators liaison.
He or she also serves as an Advisor for the International Student Club.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Master's degree in sociology, foreign languages, linguistics, administration or others is particularly relevant for this role.
2. At least a few years of professional experience in dealing with exchange students, international staff and students.
3. Excellent English language skills (Other languages ​​especially Chinese will be an advantage.)
4. Communication and teamwork skills
5. Basic computer and social media skills
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . Instructor, Airline Business Management Department,School of Humanities and Tourism Management (Full-Time)
รายละเอียด : 
Detail
1.ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ประสานงานในรายวิชาที่สามารถบรรยายสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรายวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
2. ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งสามารถเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร่วมปรับปรุงหลักสูตร หรือสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับภาควิชา เพื่อให้สามาราถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันได้
4. ดูแลการส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าประกวดในรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินโดยได้รับรางวัลระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
6. ร่วมทำประกันคุณภาพการศึกษา
7. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการแก่สังคม
8. เป็นผู้นำในการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. Master's degree or PhD in Airline Business Management or any fields
2. At least 3 years teaching, training or working experiences in Airline Business.
3. Fluent in English Communication Skills (TOEIC ≥ 785)
4. Female/Male not over 40 years
5. Proficient in MS Word
6. Having research experience is advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (Instructor of English)
รายละเอียด : 
Detail
- ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้สอน
- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
- ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ และดำเนินการวิจัย หรือเขียนตำรา หรือบทความวิชาการ
- ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
- มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในระดับคณะและภาควิชา
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in English, English Translation and Interpretation, English Literature and Comparative Literature,Teaching English as a Foreign Language, Linguistics or a related field. A PhD is an advantage.
-At least 1 - 2 years experiences in teaching English structure or English for career preferred.
-Thais or Native speaker who fluent in Thai is an advantage.
-Excellent in communication and teaching English for Thai students.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . Instructor in Digital Media, School of Digital Media and Cinematic Arts/อาจารย์ประจำสาขาสื่อดิจิทัล คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Ph.D./Master ’s degree in Digital Media, Film, Animation, Comm Arts, or a relevant field
-At least 2 years of teaching or closely related professional experience in 2D Animation, 3D Animation, Visual Effects, New Media, Virtual Production preferred.
-Experienced researching skill.
-Fluent in English (TOEIC more than 785)
-Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . Instructor in Films, School of Digital Media and Cinematic (อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์)
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนของคณะฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Ph.D./Master ’s degree in Film, Film Production, or a relevant field
-At least a few years of teaching or closely related professional experience in Film Script Writing, Film Production Control (Pitching / -Producing / Financing), Production, Post Production, Distribution are preferred.
-Experienced researching skill.
-Fluent in English (TOEIC more than 785)
-Graduated from abroad will be an advantage. (Must be certified by OCSC)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . Instructor of Digital Marketing Program: อาจารย์ประจำ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด : 
Detail
- อาจารย์ผู้ในสอนหลักสูตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียน การฝึกงาน และจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master’s degree or PhD in Business Administration, Digital Marketing, Marketing, or related fields.
-At least 2 years’ work experience in marketing research and social media marketing including SEO, SEM, Google Analytics, Google AdWords, Google Analytics and Facebook Ads.
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Having teaching or researching experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . Instructor, Business English Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or higher is preferred; TESOL, Linguistics, Business English or related fields
- At least 3 years teaching experience
- Native English speaker
- Ability to work effectively and constructively with persons of diverse cultures
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . Instructor, Marketing Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- PhD DBA or Master's in Marketing or related field.
- Excellence in teaching or related industry area is required.
- Native English speaker
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . Instructor, International Business Management Program
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master’s or PhD in International Business Management, Global Business, International Trade or related field.
-1 - 3 years of recent experiences in international business especially
-Ability to impart the skills to recognize, analyze, and develop solutions to managerial issues and provide insights and perspectives on international business, multinational corporations or domestic companies working internationally to students.
-Prior teaching experience preferred, but not required.
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Good positive interpersonal skills, and excellent communication skills in educating.
-Having a research experience will be an advantage.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . Instructor, Communication Arts Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Communication Arts or a related field. A Ph.D. is an advantage.
- 3 - 5 years experience in industry and/or teaching excellence in the area of Communication Arts.
- Demonstrated research program in Communication Arts (or related field) is an advantage.
- Native speakers or Asians national who proficiency in English (Thai language ability is a plus, but not required)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . บุคลากรประจำ แผนกการเงิน
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ-จ่ายเงินของแผนกการเงิน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมทางด้านการบัญชี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้มาติดต่อได้อย่างดี
มีความขยัน อดทน รอบคอบ และซื่อสัตย์
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรภาษาไทย (Instructor of Entrepreneurship and Management (Thai) Program)
รายละเอียด : 
Detail
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับนักศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Entrepreneur or Business-Related is required. PhD. or DBA is an advantage.
-3-5 years of Business owner or Entrepreneurship experience
-Having experience for teaching or academic researching
-Proficiency in English

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

15 . Instructor, International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master's degree or higher in Hospitality and Tourism Management or related fields
- Minimum of 2 - 3 years in teaching, training, or related work experience.
- Native English speaker
- Food and beverage management experience is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

16 . อาจารย์ประจำ คณะบัญชี (Instructor, School of Accounting)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การงานสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

17 . อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ (Instructor of Business Administration)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-DBA in Management or Business Administration
-At least 3 years professional experience in the field
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Ability to communicate effectively and work cooperatively with faculty, staff, and student.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login