เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
1 August 2017 - 31 July 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
อาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก
2. เพศชาย
3. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ก.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
1 July 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานด้านวิชการของคณะวิชา พัฒนาการสอนและวัดผล การสอนที่รับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนช่วยสร้างหลักสูตรและบริหารหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท - เอก สาขา Music Production/ Audio Production
2. มีประสบการณ์งานสอนในสาขา หรือสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 - 3 ปี
3. หากมีผลงานทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
24 ก.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
24 July 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำ แผนกรับสมัครนักศึกษานานาชาติ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ภาระหน้าที่หลัก
- รับผิดชอบงานบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติทุกขั้นตอน
- รับผิดชอบงานจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ
- รับผิดชอบงานแนะแนว และการจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 -35 ปี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน) ในะรดับดี
4. มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม MS Office
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสืื่อสารและประสานงาน (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
09 มิ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
9 June 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (MBA / M.S. (Logistics Management)
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้หรือความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์ (IT in Logistics) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
23 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
23 May 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . ประกาศรับสมัครผู้ประสานงานและติดตามการได้งานทำของบัณฑิต แผนกแนะแนวและจัดหางาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประสานงานกับสถานประกอบการและดูแลรับผิดชอบในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน รวมทั้งการติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีประสบการด้านงานเอกสาร งานธุรการ การติดต่อประสานงาน
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
04 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
4 May 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . ประกาศรับสมัครพยาบาล(ด้านจิตเวช และสุขภาพจิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
1.ให้คำปรึกษากรณีผู้ป่วยจิตเวช
2.จัดการผู้ป่วยจิตเวชที่แสดงอาการก้าวร้าวและประสานงานส่งต่อ
3.ฝึกอบรมบุคลากรกรณีพบผู้ป่วยจิตเวช
4.ให้การดูแลและประเมินอาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ(ยังไม่หมดอายุ)
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล(4เดือน) สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตรเวช
5. มีประสบการณ์ด้านจิตเวชและยาเสพติด
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีจิตบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีผลทดสอบ TOFEL, IELTS หรืออื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 เม.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
26 April 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการจัดการการโรงแรม,คหกรรมศาสตร์,Food Service Management
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. มีความรู้ความชำนาญด้านศิลปะการประกอบอาหารคาว/หวาน
5. มีผลงานวิชาการหรือตำราหรือหนังสือ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
22 มี.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
22 March 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
1.ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือผู้ประสานงานในรายวิชาที่สามารถบรรยายสองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและรายวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
2. ผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งสามารถเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ร่วมปรับปรุงหลักสูตร หรือสามารถสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับภาควิชา เพื่อให้สามาราถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาเดียวกันได้
4. ดูแลการส่งนักศึกษาฝึกงานในบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะพร้อมเข้าประกวดในรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินโดยได้รับรางวัลระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
6. ร่วมทำประกันคุณภาพการศึกษา
7. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการแก่สังคม
8. เป็นผู้นำในการบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับบริษัทธุรกิจสายการบิน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
5. ไม่จำกัดเพศ
6. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2560
1 November 2016 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลให้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของห้องปฏิบัติการฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Mac
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
25 ม.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
25 January 2017 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . ประกาศรับสมัครนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอาวุโส (Senior OD Office)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาองค์กร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการให้บริการและงานติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. เคยมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
6. ไม่จำกัดเพศ
7. อายุไม่เกิน 39 ปี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2560
29 November 2016 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- อาจารย์ผู้ในสอนหลักสูตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านการเรียน การฝึกงาน และจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดสื่อดิจิทัลด้านนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดหรือโฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด SEO SEM Google Analytics Google AdWords Google Analytics Facebook Ads หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
16 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2560
16 November 2016 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

13 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือในสายงานด้านสาขาที่จบมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. อายุไม่เกิน 39 ปี
4. ไม่จำกัดเพศ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 ก.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2560
26 September 2016 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

14 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ / การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความชำนาญด้าน Entertainment Business
3. เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. ไม่จำกัดเพศ
6. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
29 ส.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560
29 August 2016 - 30 November 2017
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login