ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
Application form for Scholarships
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources Office  
ประกาศรับทุนการศึกษา
Announced Scholarships
ผู้สมัครขอรับทุน สามารถเลือกสมัครขอรับทุนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น Applicant can application only 1 scholarships
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาGeneral Admission Scholarship วันที่เปิดรับสมัคร Date opened up รายละเอียดDetail สมัครทุนScholarships

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครขอรับทุนกับทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับผู้เคยลงทะเบียนสมัครขอรับทุนแล้ว


  เลขประจำตัวประชาชน*     
  รหัสผู้สมัคร*
หากจำรหัสผู้สมัครไม่ได้ กรุณาลงทะเบียนสมัครใหม่
Log In

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


  อีเมลล์บุคลากร*     
  รหัสผ่าน*
 
Log In