เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562
1 August 2018 - 31 July 2019
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . บุคลากรประจำแผนกการเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
- รับผิดชอบดำเนินงานด้านการรับเงิน-การจ่ายเงิน ในส่วนของบุคลากร บุคคลภายนอก หน่วยงานภายใน
- รับผิดชอบงานติดตามและเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการเบิกจ่ายผ่านระบบ Media Claring ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- การส่งข้อมูลให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำเช็คจ่ายบริษัท,ห้างร้าน,ร้านค้าต่างๆ ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินของหอพักDiamond Residence
- ดูแลWebsiteและUpdate Website ของฝ่ายการคลัง ตามระเบียบของหน่วยงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่ระบุอายุ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
03 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
3 January 2019 - 31 January 2019
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login