เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
1 August 2017 - 31 July 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . บุคลากรประจำแผนกการเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานบริการด้านการเงินแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก พร้อมตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของแผนกการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีพื้นฐานได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
26 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
26 March 2018 - 30 June 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . อาจารย์ประจำ คณะบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ดูและและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฟษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
15 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
15 March 2018 - 30 June 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลงานสอน งานวิจัยวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณะและภาควิชา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและผลักดันให้สร้างสรรค์ผลงาน บริหารและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา
1.1 Film Producing
1.2 Film Production
1.3 Film Postproduction
1.4 หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
19 ก.พ. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
19 February 2018 - 30 June 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ดูแลรับผิดชอบงานสอน งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของคณะดิจิทัลมีเดีย ตลอดจนให้คำแนะนำนักศึกษาในการผลิตผลงานและผลักดันให้สามารถแข่งขันได้ในวงกว้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา
1.1 Animation
1.2 Visual Effects
1.3 Audio Production/ Audio Engineering/ Music Production
1.4 Photography
1.5 หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือทำงานในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลอย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
19 ก.พ. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
19 February 2018 - 30 June 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ(หลักสูตรภาษาไทย) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ปฎิบัติงานสอน งานวิจัย และดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจครอบครัว 1- 5 ปี
3. หากมีประสบการณ์งานสอนหรือการทำวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแก้ไขปัญหา
6. ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
15 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
15 January 2018 - 30 June 2018
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login