สมัครงาน
Apply Jobs
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . ผู้ประสานงานคณะ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
รายละเอียด : 
Detail
ให้การสนับสนุน ประสานงานและดำเนินการกิจกรรม หลักสูตร การเรียนการสอน งานวิชาการ และงานอื่น ๆ แก่คณาจารย์ นักศึกษาของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Bachelor's degree in any field
- At least 1 year work experience
- Good communication and coordination skill
- Friendly manner, A team player, Service mind and willing to learn with multitasking skills
- Good computer skills in MS Office, Internet and Social Media
- Intermediate English communication
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
รายละเอียด : 
Detail
บริหารจัดการศูย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนหลักสูตร นักศึกษา และการดำเนินงานของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริการกิจการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master of Business Administration or others related fields.
- Good communication, coordinating, management and interpersonal skills.
- 1-3 years of business coordinator or management experiences.
- Fluent in English. (IELTS ≥ 6)
- Having teaching experience is advantage.
- Flexibility, Adaptability, Creativity and Accepting of others
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . Instructor, Communication Arts Program, Bangkok University International
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Communication Arts or a related field. A Ph.D. is an advantage.
- 3 - 5 years experience in industry and/or teaching excellence in the area of Communication Arts.
- Demonstrated research program in Communication Arts (or related field) is an advantage.
- Native speakers or Asians national who proficiency in English (Thai language ability is a plus, but not required)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรภาษาไทย (Instructor of Entrepreneurship and Management (Thai) Program)
รายละเอียด : 
Detail
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับนักศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Entrepreneur or Business-Related is required. PhD. or DBA is an advantage.
-3-5 years of Business owner or Entrepreneurship experience
-Having experience for teaching or academic researching
-Proficiency in English

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . Instructor, Business English Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master’s degree or higher is preferred; TESOL, Linguistics, Business English or related fields
- At least 3 years teaching experience
- Native English speaker
- Ability to work effectively and constructively with persons of diverse cultures
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . Instructor, International Tourism Management Program, Bangkok University International Programs
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- Master's degree or higher in Hospitality and Tourism Management or related fields
- Minimum of 2 - 3 years in teaching, training, or related work experience.
- Native English speaker
- Food and beverage management experience is an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . บุคลากรประจำ แผนกการเงิน
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ-จ่ายเงินของแผนกการเงิน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมทางด้านการบัญชี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้มาติดต่อได้อย่างดี
มีความขยัน อดทน รอบคอบ และซื่อสัตย์
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (Instructor of Hotel Management)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree or PhD in Hotel Administration or any fields.
-1-3 years of operational experience in the Hospitality Industry.
-Teaching or training experience is an advantage.
-Having certification or experience for Culinary is required.
-Advanced in English communication.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

10 . อาจารย์ประจำ คณะบัญชี (Instructor, School of Accounting)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การงานสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

11 . อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ (Instructor of Business Administration)
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-DBA in Management or Business Administration
-At least 3 years professional experience in the field
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Ability to communicate effectively and work cooperatively with faculty, staff, and student.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

12 . อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หลักสูตรภาษาไทย (Instructor of Entrepreneurship and Management (Thai) Program)
รายละเอียด : 
Detail
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจกับนักศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree in Entrepreneur or Business-Related is required. PhD. or DBA is an advantage.
-3-5 years of Business owner or Entrepreneurship experience
-Having experience for teaching or academic researching
-Proficiency in English

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login