สมัครงาน
Apply Jobs
 
 

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . บุคลากรประจำ แผนกพัสดุรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
ตรวจรับวัสดุที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอซื้อและวัสดุสำรองในคลัง ให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุ การยืมคืนวุสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงาน พร้อมบันทึกการเบิกจ่ายรายการวัสดุสำรองในระบบ SAP และตรวจนับสต็อกย่อยตามหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจรักงานบริการ
- หากเคยมีประสบการณ์งานเอกสาร งานตรวจสอบคลังพัสดุ หรือการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . บุคลากรประจำ แผนกจัดซื้อ
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 40 ปี
4. มีประสบการณ์การใช้ระบบ SAP
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

4 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master's Degree or PhD in Hotel Administration or any fields.
-1-3 years of operational experience in the Hospitality Industry.
-Teaching or training experience is an advantage.
-Having certification or experience for Culinary is required.
-Advanced in English communication.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

5 . ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ ภาควิชาสื่อดิจิทัล
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1.ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา
1.1 Animation
1.2 Visual Effects
1.3 Audio Production/ Audio Engineering/ Music Production
1.4 Photography
1.5 หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือทำงานในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลอย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรอง)

วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

6 . อาจารย์ประจำ คณะบัญชี
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การงานสอน หรือการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำผลงานทางวิชาการ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีใบอนุญาตทางวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

7 . อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-DBA in Management or Business Administration
-At least 3 years professional experience in the field
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Ability to communicate effectively and work cooperatively with faculty, staff, and student.
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

8 . อาจารย์ประจำ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด : 
Detail
-
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-Master’s degree or PhD in Business Administration, Digital -Marketing, Marketing, Communication Arts, Advertising or related fields.
-At least 2 years’ work experience in marketing research and social media marketing including SEO, SEM, Google Analytics, Google AdWords, Google Analytics and Facebook Ads.
-Good command of spoken and written English. (TOEIC ≥ 785)
-Having teaching or researching experience will be an advantage
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

9 . อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
รายละเอียด : 
Detail
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาในภาควิชาฯ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์,การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อย่างน้อง 3 ปี
- มีความสามารถ เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษางานวิจัยหรือผลงานวิชาการได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี - ดีมาก (TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 785 คะแนน)
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login