เกี่ยวกับ ม.กรุงเทพ
About BU
คณะและหลักสูตร
Academics
สมัครเรียน
Admissions
รอบรั้ว BU
Life on Campus
 
  สมัครงาน
Apply Jobs
 
 
 
»
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Position Available

1 . ตำแหน่งที่ไม่มีในประกาศ (Jobs for Native English Speakers)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต หรือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียด : 
Detail
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
-
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
01 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562
1 August 2018 - 31 July 2019
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

2 . อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการออกแบบอาหาร ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
จัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องรวมถึง ร่วมพัฒนาหลักสูตรและ Ecosystem ของภาควิชาและคณะฯ และการดูแลนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์, Culinary Arts, Baking&Patisserie, Hotel&Restaurant หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในอุตสาหรรมที่เกี่ยวข้อง 5 - 10 ปี และหากมีประสบการณ์งานสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. หากมีความชำนาญด้าน Food Management, Kitchen Operation, Culinary Skills, Purchasing & Inventory จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
23 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
23 May 2019 - 31 July 2019
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

3 . อาจารย์ประจำ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 
Workplace
วิทยาเขตรังสิต
รายละเอียด : 
Detail
รับผิดชอบงานสอน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการทำธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
Qualifications
1. ปริญญาโท-เอก สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจของตนเองหรือครอบครัว
3. มีความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
4. สามารถผลิตสื่อการสอน ใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. หากมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีความสามารถด้านภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิดรับสมัคร : 
Date opened up
07 ก.พ. 2562 - 31 ก.ค. 2562
7 February 2019 - 31 July 2019
รายละเอียด
Detail
สมัครงานออนไลน์
Apply Online

 
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Please enter the identification number or passport number.
 
 
 
 
Login